Contact

Digitaal Bureaublad is onderdeel van NH Holding B.V.  Website: www.nhholdingbv.nl

Helpdesk Nederlandse klanten Tel:026-7115067

Fax:026-7110360

Verkoop en domeinen info@digitaalbureaublad.eu 

technische support: helpdesk@hekkelman-it.nl

 

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00

Commandeurlant 12

6932NH Westervoort

T:+31(0)26-7115067

F:+31(0)26-7110360

E: info@digitaalbureaublad.eu

Teamviewer Support Klik Hier

 

 

 

KvK:57538859

BTW: NL216548494B01

Bank ING:7813283 T.N.V. Hekkelman I.T.

IBAN:NL21INGB0007813283

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op   alle overeenkomsten met Hekkelman I.T. betreffende de verkoop, levering,   betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur,   software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voor waarden kan Hekkelman I.T.   aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de   soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden   maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet   van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Hekkelman I.T.   niet geaccepteerd.
1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten   alle tijden telefonisch aan te vragen bij Hekkelman I.T..
1.5 Hekkelman I.T. houdt zich het recht voor deze   algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Hekkelman I.T. zijn   vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de   offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de Hekkelman I.T. internetsite,   eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met Hekkelman I.T. komen pas dan tot   stand wanneer Hekkelman I.T. een bestelling of reparatie opdracht op   haalbaarheid heeft beoordeeld. Hekkelman I.T. heeft het recht om zonder   opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of   uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt   onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer   dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende   gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid   van de apparatuur, in prijslijsten, op de Hekkelman I.T. internetsite, in   folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg   samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen   aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van Hekkelman I.T. worden geleverd   tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van   Hekkelman I.T..
5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief   BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending   onder rembours, dient de betaling van de door Hekkelman I.T. geleverde   artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum   tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen   na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling,   zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in   verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd   van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt.   Verder is Hekkelman I.T. gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag   te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten,   deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten   niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de   werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de   onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.
5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds   ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare   facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de   voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Niet tijdige betaling geeft Hekkelman I.T. het recht   haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan   wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in   welke wijze dan ook.
5.6 Hekkelman I.T. is ten alle tijden gerechtigd, op   welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt   voor de betaling van de door Hekkelman I.T. te verrichten prestaties.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming   van Hekkelman I.T. verrekening van facturen toe te passen.
5.8 Door Hekkelman I.T. in behandeling genomen reclames   en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel   of gedeeltelijke betaling.
5.9 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts   als betaling na hun inlossing.

Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af   vestiging Hekkelman I.T..
6.2 Hekkelman I.T. is gerechtigd tot het doen van   deelleveringen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Hekkelman I.T. behoudt het recht van eigendom voor   alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van   de prijs van alle door Hekkelman I.T. aan de afnemer geleverde of nog te   leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Hekkelman I.T.   ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen   verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen   Hekkelman I.T. van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een   tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Hekkelman I.T. en de   afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en   eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij   anders is overeengekomen. Hekkelman I.T. is voor overschrijding van de   levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer   nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de   overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval   van opzet of grove schuld van Hekkelman I.T. of haar leidinggevend personeel   of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit   geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter   aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering   dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen   schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te   worden aan Hekkelman I.T.. Na het verstrijken van deze termijn wordt   Hekkelman I.T. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat   Hekkelman I.T. er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en   facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn   betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door Hekkelman I.T. gegrond wordt   bevonden, kan Hekkelman I.T. overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te   repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Hekkelman I.T.   worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder   restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te   zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4 De afnemer dient in alle gevallen Hekkelman I.T.   drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
9.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de   verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1 Hekkelman I.T. verleent ten aanzien van de door haar   geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van een (1)   jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose   (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits   deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt   een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor   wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op   voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie   retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de   reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een   garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere   garantietermijn hanteert.
10.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn   retour gezonden met het hiervoor bestemde ‘formulier voor   retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de   bepalingen van het “formulier voor retourzendingen”.
10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in   aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te   leveren op het door Hekkelman I.T. op te geven adres.
10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de   garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het   Hekkelman I.T. garantiezegel en/of serienummer.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q.   heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet   door of namens Hekkelman I.T. zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen,   verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht   of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de   gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde   accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door   Hekkelman I.T. echter geen defect geconstateerd kan worden.
H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht   zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat   de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie   (3) maanden garantie gegeven

Artikel 11 Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type-   garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Hekkelman I.T.   afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of   gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Hekkelman I.T. blijft ten   alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende   levering.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor   Hekkelman I.T. in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk   heeft aanvaard zal Hekkelman I.T. niet aansprakelijk zijn, behoudens schade   veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van   Hekkelman I.T..
12.312.4 De afnemer vrijwaart Hekkelman I.T. te dezer zake   tegen alle aanspraken van derden.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de   directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de   uitvoering van deze overeenkomst en de daaruit voortkomende opdracht(en).   Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en   schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden   opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal   dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen   van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gaan in per 1 juli 2013, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

 

 

 

Comments are closed.

Wordpress and WHMCS integration by i-Plugins